Theatergroep Horizon Beleidsplan

 

Inleiding

Als vereniging is het van belang om te werken met een beleidsplan. Dit plan voorziet in verenigingsdoelen voor een langere periode en geeft richting aan de besluiten van het bestuur. Het vorige beleidsplan is opgesteld voor de periode 2010 – 2015 en hier kunnen we in principe nog twee jaar mee voort. Het bestuur heeft het afgelopen jaar geconstateerd dat de omstandigheden zijn veranderd en dat het daardoor moeilijker wordt om vanuit het huidige beleidsplan beslissingen te nemen. Daarom heeft het bestuur besloten om een nieuw beleidsplan te maken voor de periode 2014 – 2017.

 

Historie

Vanaf 1999 groeide Theatergroep Horizon uit tot een krachtige vereniging. Met gemotiveerde leden, een netwerk van vrijwilligers en een sterke organisatie werden de producties artistiek van een steeds hoger niveau en werd de vereniging financieel gezond. Vanaf 2010 is de organisatie onder druk komen te staan en is de vereniging minder stabiel geworden. Het bestuur is zich hiervan bewust en werkt, met de inzet van de huidige leden, aan herstel.

 

Vereniging nu

We leven in een tijd waarin verenigingen het zwaar hebben, mede vanwege de sociale belasting van de huidige leden. Tegenwoordig wordt je vrije tijd verdeeld over een aantal hobby’s, je sportclub en je “andere” sociale vriendenkring.

Onze leden, sponsors en publiek zijn allemaal getroffen door de economische crisis. Hoewel er tekenen zijn dat de economie zich herstelt, verwacht het bestuur dat de crisis nog lang door werkt in de vereniging. Het bestuur heeft besloten om terug te keren naar de basis. Zij gelooft in de kracht van Theatergroep Horizon als vereniging.

 

Missie Theatergroep Horizon

Theatergroep Horizon is een amateurvereniging met volledige rechtsbevoegdheid, bestaande voor en uit betalende en participerende leden, die één maal per jaar, zonder winstoogmerk voor een breed publiek artistiek hoogwaardige musicals produceert en uitvoert. Theatergroep Horizon is een sterk sociale vereniging, waarbij “de weg er naartoe” even belangrijk is als de uiteindelijke productie.

 

Visie Theatergroep Horizon

Theatergroep Horizon rust op de volgende vier kernwaardes: sociaal, artistiek, organisatorisch en financieel. Beslissingen voor, door en over de vereniging worden gewogen aan deze kernwaardes.

 

Sociaal

Theatergroep Horizon streeft er naar om het sociale verenigingsleven in balans te brengen met de artistieke en organisatorische eisen van haar leden. (sociale balans)

 

Artistiek

Theatergroep Horizon streeft er naar om op artistiek, uitvoerend niveau een toonaangevende en vooruitstrevende amateurmusical-vereniging te zijn.

 

Organisatorisch

Theatergroep Horizon streeft er naar dat de leden en vrijwilligers zich inzetten voor de vereniging en de productie. „We doen het samen‟.

 

Financieel

Theatergroep Horizon streeft er naar financieel gezond te blijven. (sluitende exploitatie, financiële continuïteit)

 

Bovenstaande visie is een lange termijn visie. Vanuit de visie zijn de onderstaande doelstellingen beschreven die leidend zijn voor de vereniging voor de periode 2014 – 2017. Jaarlijks worden deze geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

 

Doelstellingen 2014-2017

 

Sociaal

  Maandagavond = Horizon avond.

  Het verenigingsgevoel wordt versterkt door het organiseren van activiteiten voor en door leden buiten de

  productie om.

  Beleidsbeslissingen worden getoetst aan de sociale aspecten van de groep.

  Het binden van het netwerk van Horizon door deze te betrekken bij sociale activiteiten.

  Nieuwe leden worden gekoppeld aan een ervaren lid.

 

Artistiek

  Artistieke continuïteit waarborgen.

  Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld door middel van THEMA.

  Het maken van de keuze van de productie hangt af van de kwantiteit en de kwaliteit van de leden en de

  omstandigheden waarin de vereniging zich bevindt.

  Aanname beleid van nieuwe leden gericht op de demografie van de leden en de behoefte voor de vereniging.

 

Organisatorisch

  De jaarplanning en het draaiboek zijn leidend voor het productiejaar

  Horizon heeft als doel meer naamsbekendheid te genereren

  Ontwikkelen van een huishoudelijk reglement.

  Alle leden hebben een rol binnen een commissie en worden uitgedaagd zich te ontwikkelen.

  De leden houden zich aan alle verplichtingen die bij Horizon horen.

  Aanwezige kwaliteiten van de leden worden optimaal benut.

  Behouden en versterken van het huidige netwerk.

  Het ontwikkelen van een eigen Horizon muzikantenpoel.

  Periodiek evalueren met de leden, AT en met samenwerkende partijen binnen en buiten de vereniging.

 

Financieel

  De verenigingskosten dienen gedekt te worden door de contributie.

  Horizon zet zich in om meer inkomsten te genereren en minder kosten te gaan maken.

  De productiebegroting dient zo vastgesteld te worden dat deze geen risico vormt voor de continuïteit van de

  vereniging.

 

Beleidsplan Theatergroep Horizon 1.0 maart 2014